مدل: SC-806

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 170 درجه

View angle (horizontal and vertical): 170 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

مدل: SC-852

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 170 درجه

View angle (horizontal and vertical): 170 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

مدل: SC-856

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 170 درجه

View angle (horizontal and vertical): 170 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

مدل: SC-1302

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 120 درجه

View angle (horizontal and vertical): 120 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

 

مدل: SC-1600-CMD

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 170 درجه

View angle (horizontal and vertical): 170 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

 

مدل: SC-1600B-CMD

ضد آب : آی پی 66

Water resistant : IP66

زاویه دید (افقی و عمودی) : 170 درجه

View angle (horizontal and vertical): 170 degree

حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.2 لوکس

Minimum illumination: 0.2 lux

پیکسل های موثر:

پال 628*586 پیکسل
ان تی اس سی: 510*496 پیکسل

Effective pixels:

PAL:628*586 pixels
NTSC:510*496 pixels

وضوح تصویر 420 خط افقی

Horizontal resolution:420 TV lines

منبع تغذیه: 8 تا 25 ولت دی سی

Power supply:8-25V DC

توجه:

    * عددی که در کنار IP قرار می گیرد میزان حفاظت دستگاه شما را در مقابل اجسام خارجی، اعم از آب و سنگریزه نشان می دهد.

شماره 66 در جدول بین المللی IP برابر است با آیتم های زیر:

6-غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار
6-حفاظت در مقابل فشار آب شدید

     * لوکس واحدی برای اندازه گیری میزان روشنایی است.

صفحات مرتبط:

DVD 206LCD 206DVD 207iDVD MeganeDVD Lifan

Instagram
Facebook
Twitter
Googleplus
Linkedin
Telegram
Youtube
Flipboard
Aparat
Lenzor